Ce este „Primarul”? Ce este „Consiliul Local”?

Ce se intelege prin “institutia Primarului”?
Photobucket
Primarul indeplineste o functie de autoritate publica, asigurand respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului local. De asemenea, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si ale hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.

Alegerea Primarului

 • primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat;
 • validarea mandatului primarului se face de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala de catre un judecator desemnat de presedintele instantei;
 • rezultatul validarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei;
 • primarul depune in fata consiliului local juramantul in limba romana; primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.

Mandatul Primarului

Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

Atributiile Primarului

Ca si atributii principale ale primarului, se pot enumera:

 • functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara;
 • atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului;
 • prezinta consiliului local atat rapoarte anuale privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, cat si alte rapoarte si informari;
 • elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a localitatii si le supune aprobarii consiliului local;
 • functia de ordonator principal de credite;
 • intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
 • initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
 • verifica inregistrarea fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial;
 • coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local;
 • ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta;
 • ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
 • ia decizii privind personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si privind conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
 • asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
 • emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
 • asigura respectarea angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

Incetarea mandatului Primarului

 • mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile statutului alesilor locali;
 • daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave, certificate care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
 • daca acesta nu isi exercita, in mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv;
 • mandatul primarului poate inceta si ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia.

Photobucket

Ce se intelege prin  “Consiliul Local”?

Consiliul local este o autoritate a administratiei publice locale, prin care se realizeaza autonomia comunei, orasului sau municipiului.

Constituirea Consiliului Local

 • consiliile locale sunt compuse din consilieri locali alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat;
 • numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor comunei, orasului sau municipiului;
 • consiliul General al Municipiului Bucuresti este compus din 31 de consilieri locali; numarul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se stabileste in functie de numarul locuitorilor sectoarelor respective;
 • cererea de validare a consilierilor locali se depune in termen de 3 zile de la data constatarii rezultatelor alegerilor
 • validarea alegerii consilierilor se face de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala de catre un judecator desemnat de presedintele instantei;
 • constituirea consiliilor locale se face in termen de 25 de zile de la data desfasurarii alegerilor;
 • convocarea consilierilor locali alesi si validati in functie se face de catre prefect in maxim 5 zile de la pronuntarea hotararii de validare; la sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau si primarul sau, dupa caz, candidatul declarat castigator la alegerile pentru functia de primar;
 • consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun in fata consiliului local juramantul in limba romana;
 • consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul;

 Mandatul Consiliului Local

Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa. Consiliul local isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales.

Atributiile Consiliului Local

Avand putere de decizie in orice problema de interes local care nu intra, prin lege, in atributiile altei institutii, consiliul local are urmatoarele indatoriri:

 • aproba statutul comunei, orasului sau municipiului  si regulamentul privitor la consiliul local;
 • aproba infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;
 • exercita toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome;
 • aproba bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
 • aproba contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
 • stabileste si aproba impozitele si taxele locale;
 • aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local
 • aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a localitatii;
 • asigura conformitatea cu angajamentele asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor;
 • hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a localitatii, precum si a serviciilor publice de interes local;
 • hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului;
 • avizeaza sau aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;
 • atribuie sau schimba denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local;
 • asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educatia; serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala; sanatatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publica; situatiile de urgenta; protectia si refacerea mediului inconjurator; conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale; dezvoltarea urbana; evidenta persoanelor; podurile si drumurile publice serviciile comunitare de utilitate publica; alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local; serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor; activitatile de administratie social-comunitara; locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa; punerea in valoare a resurselor naturale de pe raza localitatii;
 • hotaraste acordarea de sporuri si alte facilitati personalului sanitar si didactic;
 • sprijina activitatea cultelor religioase;
 • solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
 • aproba construirea locuintelor sociale si criteriile pentru repartizarea acestora;
 • hotaraste cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
 • hotaraste infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
 • hotaraste cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale dintarasau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;
 • poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, in baza unui regulament propriu
 • indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Photobucket

Anunțuri
Acest articol a fost publicat în Altele și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s